2543 องค์การอนามัยโลกถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร