ราชวงศ์ไทยกับการควบคุมการบริโภคยาสูบ

โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2529 โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ  วะสี จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานโครงการ และมีศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นรองประธานโครงการ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิหมอชาวบ้าน เพื่อสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่และผลักดันให้มีมาตรการควบคุมการสูบบุหรี่อย่างที่นานาอารยประเทศพึงมี

หลังจากดำเนินการได้ 2 ปี โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงรับสั่งกับศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในปี พ.ศ.2531 ว่า “เรื่องการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นี่ ฉันเห็นด้วยนะ”

พระกระแสรับสั่งข้างต้น เป็นทั้งกำลังใจและแรงบันดาลใจให้ทีมงานโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทำงานอย่างมุ่งมั่นในเวลาต่อ ๆ มา แม้จะมีอุปสรรคนานับประการในการผลักดันมาตรการนโยบายและกฎหมายต่าง ๆ

และด้วยแบบอย่างอันดีงาม ที่พระองค์ได้ทรงริเริ่มไว้ ทำให้ในกาลต่อ ๆ มา ได้มีพระบรมวงศานุวงศ์หลาย ๆ พระองค์ ที่ทรงเจริญรอยตามพระวิสัยทัศน์ของพระองค์ ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งได้ส่งผลดีต่อการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ของสังคมไทย อย่างประมาณค่ามิได้

นำมาซึ่งผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกได้เดินทางมากราบบังคมทูล ถวายโล่ ประกาศเกียรติคุณให้พระองค์ท่าน พระองค์ทรงเป็นองค์ราชันของวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2543 ด้วยส่วนหนึ่งของคำกราบบังคมทูลว่า “เพื่อเป็นการแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งเสริมการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ อันทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับไปทั่วโลก และความสำเร็จของประเทศไทยก็นับเป็นความสำเร็จขององค์การอนามัยโลกด้วย”

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้มีพระเมตตาพระราชทานกำลังใจ และสนับสนุนกิจกรรมควบคุมยาสูบ ทั้งในส่วนที่มีต่อมูลนิธิฯ และหน่วยงานราชการอื่นตลอดมา

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จะมุ่งมั่นสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป