สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

  • 2543 ทรงรับมอบคบเพลิงรณรงค์เพื่ออากาศสดใสปลอดภัยควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก