2543 ทรงรับมอบคบเพลิงรณรงค์เพื่ออากาศสดใสปลอดภัยควันบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก