2566 จะลดภาระงานหมอ รัฐต้องสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจริงจัง เพื่อลดจำนวนคนที่จะป่วย