พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงสนพระทัยทางด้านศิลปะและได้ทรงจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเป็นครั้งแรกกับกลุ่มพระสหายสนิท