เจ้าหน้าที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี

ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email: sangduean@gmail.comนางสาวชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

ผู้ช่วยผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

หัวหน้าประชาสัมพันธ์

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : chawala@ashthailand.or.thนางสาวสุขสันต์ เสลานนท์

ผู้ประสานงานโครงการวารสาร Smart

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : suksan@ashthailand.or.th                                                                                             


นางสาวเพ็ญประภา ชิระกุล

ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาและผลิตสื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : phenprapa@ashthailand.or.th


นางสาวกนกวรรณ ชมเชย

ผู้ประสานงานโครงการจังหวัดปลอดบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830                                                                  

Email : kanokwan@ashthailand.or.thนางสาววัลภา แก้วศรี

ผู้ประสานงานโครงการเครือข่ายสื่อมวลชน

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : wanlapa@ashthailand.or.th                                                                                                     


นางสาวอุลัยลักษณ์ ศรีสุรัตน์

ผู้ประสานงานโครงการโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : urailuck@ashthailand.or.thนางสาวเบญจณี บินซัน
ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่
โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830
Email : benchani@ashthailand.or.thนางสาวศศินันท์ คำเปล่ง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : sasinan@ashthailand.or.thนางสาวรัชดาภร ก่อตั้งทรัพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : ratchadaporn@ashthailand.or.th


นายโอภาส จั่วทอง

เจ้าหน้าที่ IT

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830 

Email : opart@ashthailand.or.thนางสาวอุรพี จุลิมาศาสตร์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสร้างและพัฒนาสมรรถนะผู้นำในการควบคุมยาสูบ

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830

Email : Urapee@ashthailand.or.thนางสาวอังคณา มานุจัม

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.เพื่อทำให้บ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 โทรสาร 0-2278-1830                                                               

Email : Angkana@ashthailand.or.th