2566/11/15 ป๋า ส.อาสนจินดา

2566/10/03 เอ็ดเวิร์ด เคนเนดี กับประวัติศาสตร์ควบคุมยาสูบ

2566/09/06 วิว เขาทราย ทำให้คิดถึงพลเอกเปรม

2566/09/01 วิว กุลวุฒิ วิทิตศานต์

2566/08/25 คิลเลียน เมอร์ฟี ประกาศ ไม่รับบทสูบบุหรี่อีกแล้ว

2566/08/25 สถาพร นาควิลัย

2557/07/15 ไมเคิล ดัดลาส ห่วงสุขภาพ ภรรยา

2566/08/25 คิลเลียน เมอร์ฟี ไม่รับบทสูบบุหรี่อีกแล้ว

2566/06/14 อาลัย ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม

2566/01/19 อาลัย นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ