อัตราการสูบบุหรี่รายภูมิภาค

ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้