คู่มือครูในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

คู่มือครูในการให้คำปรึกษาเพื่อช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่

คู่มือครูช่วยนักเรียนเลิกสูบบุหรี่

หนังสือคู่มือครูในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นความพยายามที่จะรวบรวมองค์ความรู้ในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ การสังเคราะห์เทคนิควิธีการให้คำปรึกษา จากผู้มีประสบการณืด้านการช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ และครูผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยนักเรียนให้เลิกสูบบุหรี่ และประสบการณ์ของครูที่ปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนต่าง ๆ

ปริศนาภาพคำทาย เรื่องบุหรี่

สื่อการสอนประเภทเกม : ปริศนาภาพคำทายเรื่องบุหรี่ เหมาะสำหรับนำไปใช้เป็นสื่อการสอนเรื่องบุหรี่ให้แก่ผู้ที่สนใจ ทำให้เรียนรู้เรื่องบุหรี่อย่างสนุก และไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

สื่อการสอนเรื่องบุหรี่ : ประเภทเกมบันไดงู

ประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ 1) ชีวิตดีดี ไม่มีบุหรี่ 2) เขตปลอดบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูหรือผู้ที่สนใจ นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกหลักสูตร เด็กๆ จะได้เรียนและเล่น ทำให้การเรียนรู้เรื่องบุหรี่ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

คู่มือการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดบุหรี่ ระดับประถมศึกษา

คู่มือการจัดการเรียนรู้เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ระดับประถมศึกษา จัดทำขึ้นโดยระดมสรรพกำลังทางสมองจากสมาชิกเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในระดับประถมศึกษา ในการจัดทำคู่มือ ฯ ซึ่งคำนึงถึงการเรียนรู้ อย่างสนุก มีความสุข และการมีส่วนร่วมของนักเรียน จึงได้นำแนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้

สื่อการสอนเกม Bingo No Smoking

Bingo No Smoking เป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องบุหรี่ ประเภทบิงโก เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประกอบด้วยเกมบิงโก 2 ชุดการเรียนรู้ ได้แก่ สารพิษและโรคภัยจากควันบุหรี่ และคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

คู่มือวิทยาศาสตร์ \"บุหรี่ศึกษา\"

เป็นหนังสือซึ่งมีเนื้อหากล่าวถึงการสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของบุหรี่

นวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

นวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

หนังสือคู่มือการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ รวบรวมขั้นตอนวิธีการ และเคล็ด (ไม่) ลับสำหรับการดำเนินงาน พร้อมสื่อต่าง ๆ ที่ใช้ควบคู่กันเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

7 มาตรการการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่

7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่คืออะไร? โรงเรียนอื่นเขาทำอย่างไร power point ชุดนี้มีคำตอบ