ประวัติโดยย่อ

ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณประกิต วาทีสาธกกิจ เกิดวันที่ 28 มีนาคม 2487 สังกัด เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่อยู่ เลขที่ 36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร.0-2278-1828 โทรสาร.0-2278-1830 อีเมล์ prakit@ashthailand.or.th www.ashthailand.or.th

Curriculum Vitae PROFESSOR EMERITUS PRAKIT VATHESATOGKIT M.D., ABIM, FRCP (T), FRCP

Curriculum Vitae PROFESSOR EMERITUS PRAKIT VATHESATOGKIT M.D., ABIM, FRCP (T), FRCP