ใช้แอพพลิเคชั่นต้านบุหรี่ ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบให้เยาวชน