ข้อมูลคนสูบบุหรี่

ข้อมูลคนสูบบุหรี่

ภาพคำเตือน 85 %

ภาพคำเตือน 85 %

ภาพคำเตือน 85%

ภาพคำเตือน 85%

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

สถิติการสูบบุหรี่ของคนไทย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมาของบุหรี่และการสูบบุหรี่ในประเทศไทย

ความเป็นมาของบุหรี่และการสูบบุหรี่ในประเทศไทย

อัตราภาษีสรรพสามิต ยอดจำหน่ายบุหรี่ ภาษีที่เก็บได้ และจำนวนผู้สูบบุหรี่

อัตราภาษีสรรพสามิต ยอดจำหน่ายบุหรี่ ภาษีที่เก็บได้ และจำนวนผู้สูบบุหรี่