KingBhumibol

KingBhumibol

องค์การอนามัยโลกถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องค์การอนามัยโลกถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงเป็นกำลังใจ

ทรงเป็นกำลังใจ พ.ศ. 2539 โครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ นำคณะผู้ร่วมรณรงค์สร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ การรณรงค์ฯ ณ ศาลาดุสิตาสัย สวนจิตรลดา ยังความปลาบปลื้มให้กับผู้ที่ได้รับโล่ทุกคน

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทรงห่วง ค่านิยมผิดๆ วัยรุ่นสูบบุหรี่

เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทรงห่วง ค่านิยมผิดๆ วัยรุ่นสูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลกถวายเหรียญบุหรี่และสุขภาพแด่พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

องค์การอนามัยโลกถวายเหรียญบุหรี่และสุขภาพแด่พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ