ทำไมคนสูบบุหรี่เวลาป่วยเป็นโรคไวรัสโคโรน่า จึงมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตมากวก่าคนไม่สูบบุหรี่