ผู้คนจะรู้ได้อยางไรว่า อุปกรณ์สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เขาสูบปลอดภัยหรือไม่?