มีพระสงฆ์ถึง 40% ในหลายจังหวัดที่ยังเลิกสูบบุหรี่ไม่ได้