ประชุมชี้แจงเกณฑ์การนำเสนอหมูบ้านเด่น ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การนำเสนอหมูบ้านเด่น ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมโรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท  โดยมี ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ เป็นวิทยากร และนางสาวรษา  รวิสานนท์ ผู้ประสานหลักอำเภอ  โดยมีหมู่บ้านเด่นเข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งหมด 7 หมู่บ้าน  จำนวนทั้งหมด 41 คน  จากหน่วยงาน รพ.สต.บ้านฝาย ต.หนองขาม  รพ.สต.บ้านโสก  ต.บ้านโสก  รพ.สต.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ รพ.สต.ยางหวาย ต.ยางหวาย รพ.สต.โนนสะอาด  ต.โนนสะอาด และ รพ.คอนสวรรค์ บ้านหนองเม็ก ต.โคกมั่งงอย