ฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่

วันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย จัดฝึกอบรม พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเพื่อช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ ในโครงการ “ การพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่” เป็นหลักสูตรที่ดัดปแปลงมาจาก  Building Capacity for Tobacco Control / Training Package 4 WHO 2013 Training for primary care providers      ณ  โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  ทีมวิทยากร คือ ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ  พว.วราภรณ์ สระประทุม จากโรงพยาบาลภูเขียว  พว.รษา  รวิสานนท์  จากโรงพยาบาลคอนสวรรค์  และ พว.บัวทอง   สถาน จากโรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ พว.สุพฤติยาเริงจรัล และ พว.สมชาติ เริงจรัล จากโรงพยาบาลพุทไธสง โดยมีเนื้อหาการจัดอบรมรวม 9 บท  มีผู้เข้าร่วมจาก อ.เกษตรสมบูรณ์ อ.คอนสวรรค์ อ.เทพสถิต อ.ภูเขียว รวมทั้งสิ้น 30 คน  ทั้งนี้ มี ดร.อรสา  พันธุ์ภักดี  จากเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์อบรมในครั้งนี้ด้วย