ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่2

ศ.คลินิคเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559-2562 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กทม.