ถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 16 มิถุนายน 2559

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลภูเขียว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ และ นางวราภรณ์  สระประทุม ผู้ประสานงานหลักอำเภอ จัดดำเนินการประชุมถอดบทเรียน ครั้งที่ 2 ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมี อสม. เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียน จากรพ.สต. ทั้งหมด 7 รพ.สต.  จำนวน 155 คน

                มีการแบ่งกลุ่ม อสม. นำโดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ต่างร่วมระดมความคิด และเล่าประสบการณ์การดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ที่ผ่านมา ในครั้งนี้มี อสม. นำบุคคลต้นแบบที่เลิกบุหรี่ได้จากการติดตามช่วยให้เลิกของ อสม. ด้วยกันเอง มาร่วมแลกเปลี่ยนการทำงาน ตัวอย่าง อสม. ที่สูบบุหรี่ได้เข้าร่วมโครงการ จากการที่ได้อบรมรับฟังความรู้ สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยใจ และช่วยให้เลิกได้อีก 6 คน คือนายเฉลิม  หมู่หาญ อสม. ต.ธาตุทอง และคู่ภรรยาชวนสามีเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ อสม.ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่ออย่างยั่งยืน