ประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) 12 พฤษภาคม 2559

วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอกระสัง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางสาวอุลัยลักษณ์ ศรีสุรัตน์ และนางอารีย์   ชูกลาง  ผู้ประสานงานหลัก จัดประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมีผู้นำชุมชน และอสม. จำนวน  322 คน เข้าร่วมรับฟังและระดมความคิดเพื่อผลักดันการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านปลอดบุหรี่ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. / PCU. 7 แห่ง ผู้นำชุมชน และ อสม.แต่ละ ชุมชน ได้ร่วมกันคิดแผนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำบ้านปลอดบุหรี่ และออกมานำเสนอรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ กันอย่างเข้มแข็ง