ประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 4 พฤษภาคม 2559

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทพสถิต อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ นำโดย นางสาวอุลัยลักษณ์ ศรีสุรัตน์ และนางณัฐยานีย์  ยุทธยง  ผู้ประสานงานหลัก จัดประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมีผู้นำชุมชน และอสม. จำนวน  31 คน เข้าร่วมรับฟังและระดมความคิดเพื่อผลักดันการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านปลอดบุหรี่ โดย ผู้นำชุมชน และ อสม.แต่ละ ชุมชน ได้ร่วมเสนอโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำบ้านปลอดบุหรี่กันอย่างเข้มแข็ง โดยได้ผนวกการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เข้ากับประเพณีงานบุญประจำหมู่บ้าน บนพื้นฐานความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้าน ทำให้ประชาชนตระหนักถึงการทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ มองว่าบุหรี่เป็นสิ่งไม่ดี