ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.โนนเสลา ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ชุมชนโนนเสลาเมืองแห่งอารยะธรรมแห่นาคโหด ดินแดนบ้านปลอดบุหรี่

ประเพณีแห่นาคโหด ประเพณีท่องเที่ยวไทย 1 เดียวในโลก  สู่ดินแดนบ้านปลอดบุหรี่

                ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา รพ.สต.โนนเสลา ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดโครงการกิจกรรมรณรงค์ชุมชนโนนเสลาเมืองแห่งอารยะธรรมแห่นาคโหด ดินแดนบ้านปลอดบุหรี่ ขึ้น ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยบูรณาการงานรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ร่วมกับประเพณีงานแห่นาคโหด ณ วัดตาแขก บ้านโนนเสลา หมู่ 11 ต.หนองตูม อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ มีประธานในพิธี นายณัฐวุฒิ  วีระชุนย์ นายอำเภอภูเขียว ได้ให้เกียรติมากล่าวเปิดพิธีประเพณีแห่นาคโหดประจำปีของชุมชนโนนเสลาด้วย

ประเพณีแห่นาคโหด เป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมายาวนานจากบรรพบุรุษ โดยจะจัดในเดือนหกของทุกปี จากการเข้าร่วมโครงการ ฯ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม.ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงพิษภัยบุหรี่ และการทำบ้านให้ปลอดบุหรี่ มีผู้เข้าร่วม 7 หมู่บ้าน ได้แก่ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนทั่วไป ถือป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ที่คนในชุมชนร่วมกันคิดและแต่งข้อความขึ้นมาเอง ดังนี้ “งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดบุหรี่ งานบุญประเพณี ปลอดทั้งเหล้าปลอดทั้งบุหรี่