ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 11 พฤษภาคม 2559

11 พฤษภาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ให้เกียรติลงนามในบันทึกข้อตกลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล ชมรมสื่อมวลชนจังหวัดสตูล ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลจำนวน 41 โรงเรียน และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ตามโครงการ
โรงเรียนเอกชนจังหวัดสตูลปลอดบุหรี่ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล