ประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม.11 พฤษภาคม 2559

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทไธสง มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับโรงพยาบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นางสาวอุลัยลักษณ์ ศรีสุรัตน์ และนางสุพฤติยา  เริงจรัล  ผู้ประสานงานหลัก จัดประชุมติดตามผลการทำพันธสัญญา (MOU) และการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ โดยมีผู้นำชุมชน และอสม. จำนวน  137 คน เข้าร่วมรับฟังและระดมความคิดเพื่อผลักดันการรณรงค์ขยายเครือข่ายในชุมชนเพื่อทำบ้านปลอดบุหรี่ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. / PCU. ผู้นำชุมชน และ อสม.แต่ละ ชุมชน ได้ร่วมกันคิดแผนโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทำบ้านปลอดบุหรี่ และออกมานำเสนอรูปแบบการรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ กันอย่างเข้มแข็ง