ถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 21 มีนาคม 2559

วันที่ 21 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมธรรมรักษ์ โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางบัวทอง  สถาน เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบเช้า เป็น อสม. จากตำบลบ้านยาง 18 หมู่บ้านจำนวน 25 คน ซึ่ง อสม.ได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ในการทำงานติดตามให้กำลังใจช่วยให้คนเลิกบุหรี่ ในครั้งนี้มี   อสม. นายวินัส  ดีสวน อสม. หมู่ 1 บ้านยาง เป็น อสม.ที่กำลังสูบบุหรี่อยู่ มีความตั้งใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแก่ตนเอง และบิดามารดา โดยเล่าว่า แต่เดิมสูบวันละ 1 ซอง ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการอบรม ก็พยายามลดบุหรี่ลง จนปัจจุบันเหลือ 4 มวน และจะพยายามลดบุหรี่ 4 มวนที่เหลือให้ได้ ในวันที่ 18 เมษายน 2559 อสม.ที่เข้าร่วมถอดบทเรียนต่างช่วยให้กำลังใจ

            และในรอบบ่าย ได้ลงพื้นที่ไปยัง ม.1 บ้านยาง ชุมชนคุ้มเจ้าหัวแม่นาย ได้พบกับ นางฉวีวรรณ  นุ่มนวล ประธานชุมชน อสม. ครู กศน. เด็กเยาวชน และประชาชน เข้าร่วมรับฟังและบอกเล่าประสบการณ์การเลิกบุหรี่ เยาวชนในชุมชนเข้าใจถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ และป้ายพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ และเมื่อพบเห็นคนสูบบุหรี่ที่รู้จักก็กล้าที่จะเข้าไปบอกว่า “เลิกสูบบุหรี่เถอะครับ” ด้วย ทั้งนี้ได้มอบป้ายและติดตั้งป้าย “บ้านนี้ปลอดบุหรี่” อีกด้วย