ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในรอบเช้า เป็นชุมชน ม.2 บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย วันที่ 14 มีนาคม 2559

   วันที่ 14 มีนาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ร่วมกับนางอุทัยวรรณ  ชัยชูบุตร ผอ.รพ.สต.ยางหวาย และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ยางหวาย ต.ยางหวาย นางสุวรรณเพ็ญ  หงส์สระแก้ว ผอ.รพ.สต.ห้วยไร่ และนางกิ่งกาญจน์  ทิพอาศน์เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ห้วยไร่ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  ได้ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจพื้นที่เข้าร่วมโครงการ โดยในรอบเช้า เป็นชุมชน ม.2 บ้านยางหวาย ต.ยางหวาย ได้พบกับผู้ใหญ่บ้าน นายนพพล ชัยศรัตรา ทั้งนี้ได้มอบป้าย “บ้านนี้ปลอดบุหรี่” และผู้ใหญ่บ้านนำขบวนไปติดตามบ้านต่างๆที่ร่วมโครงการ

และในรอบบ่าย เป็นชุมชน ม.4 บ้านหลุบเพ็ก ต.ห้วยไร่ ได้พบกับผู้ใหญ่บ้าน นายบุญทวี ทาเพชร และคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชนบุคคลเลิกบุหรี่ตัวอย่าง ได้ติดตามการประกาศนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในชุมชนและในบ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่ พร้อมรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ของ อสม. และบุคคลที่เลิกบุหรี่ได้