ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ ในชุมชน ม.3 บ้านศีรษะแรต ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

   วันที่ 11 มีนาคม 2559 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย  อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ นำโดย ผศ.กรองจิต  วาทีสาธกกิจ และนางสุพฤติยา  เริงจรัล ได้ลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ ในชุมชน ม.3 บ้านศีรษะแรต ต.พุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยได้พบกับผู้ใหญ่บ้าน นายสุนิทชัย  หนูมา และคณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. ประชาชน ได้ติดตามการประกาศนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในชุมชนและในบ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่ พร้อมรับฟังการแบ่งปันประสบการณ์ของ อสม. และบุคคลที่เลิกบุหรี่ได้ ทั้งนี้ได้มอบป้าย “บ้านนี้ปลอดบุหรี่” และผู้ใหญ่บ้านนำขบวนไปติดตามบ้านต่างๆที่ร่วมโครงการด้วย