โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 10 มีนาคม 2559

   วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางสุพฤติยา  เริงจรัล เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบเช้า เป็นผู้นำชุมชนและ อสม. จำนวน 73 คน ทั้งนี้มี นายสมพงษ์  โพธิบัติ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ กล่าวเปิดการประชุมและให้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำบ้านปลอดบุหรี่และชักชวนคนในหมู่บ้านให้เลิกบุหรี่  และในรอบบ่าย เป็นการถอดบทเรียน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. / PCU. จาก 7 แห่ง ทุกแห่งใช้โครงสร้าง 5A ถนนปชต ในการช่วยให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่และส่งต่อให้ อสม. ติดตาม