โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 9 มีนาคม 2559

   วันที่ 9 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางอารีย์ ชูกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ในรอบเช้า เป็น เจ้าหน้าที่ รพ. สต. และ PCU.   15 แห่ง จำนวน 30 คน ทั้งนี้มี นายบุญเลิศ ยอดสะเทิ้น สาธารณสุขอำเภอกระสัง เข้าร่วมรับฟังการถอดบทเรียน ซึ่งกล่าวปิดการประชุมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในครั้งในนี้ ได้มี พ.จ.อ.สงวน  สังข์ทองหลาง  ผอ.รพ.สต.ศรีภูมิ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการรณรงค์โดยใช้สติ๊กเกอร์ติดที่รถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้รณรงค์ให้ประชาชนผู้พบเห็นได้ตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่

และในรอบบ่าย ดำเนินการลงพื้นที่ติดตามให้กำลังใจ ในชุมชน ม.7 บ้านจอม ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โดยได้ติดตามการประกาศนโยบายห้ามสูบบุหรี่ในชุมชนและในบ้านเป็นเขตปลอดบุหรี่ พร้อมรับฟังการร่วมแชร์ประสบการณ์ของบุคคลเลิกบุหรี่ตัวอย่างด้วย