งานสัมมนาสถานีวิทยุกระจายเสียง ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

 

วันนี้ (3 กันยายน 2561)  พล.ต.ท.สัญชัย  สุนทรบุระ  ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสถานีวิทยุกระจายเสียง ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560   โดยมี ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ดร.ศรัณญา  เบญจกุล  อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ให้การต้อนรับ

            สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมจำนวนทั้งสิ้น 44  สถานี ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ และสถานีโทรทัศน์อีก 1 สถานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน  และร่วมปกป้องเยาวชน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการเสพติดบุหรี่ในอนาคต  ด้วยเหตุผลทั้งปัญหาเรื่องสุขภาพและปัญหาสังคม อีกทั้งจะได้ร่วมประชาสัมพันธ์รายละเอียดของพระราชบัญญัติที่ปรับปรุงใหม่นี้  ให้เกิดการบังคับใช้  และประชาชนสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ดียิ่งขึ้น  โดยงานสัมมนาจัดในวันที่ 3-4  กันยายน 2561            ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ