เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย ให้กับนักขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าร่วมจาก 10 พื้นที่

"อย่ากลัวที่จะผิดพลาด ธรรมชาติของโครงการมีทั้งประสบความสำเร็จ และไม่ประสบความสำเร็จ แต่อะไรที่ไม่ประสบความสำเร็จ เราต้องหาว่าทำไมแล้วแก้ไข"

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักขับเคลื่อนนโยบาย ให้กับนักขับเคลื่อนนโยบายที่เข้าร่วมจาก 10 พื้นที่ ที่เคลื่อนโครงการนโยบายร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 7-8 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยภาพรวมโครงการมีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ บางโครงการที่มีนโยบายสนับสนุนแล้ว ต้องติดตามให้นโยบายพื้นที่มีผลบังคับใช้และประชาสัมพันธ์ให้ท่ั่วถึง แต่ถ้าโครงการยังไม่ได้ดำเนินการผลักนโยบายท้องที่ ต้องวางผลักดันเรื่องนี้ก่อนกิจกรรมอื่น

นอกจากนั้น กระบวนการนำเสนอยังได้ปรับรูปแบบให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการดำเนินรายการ เพื่อให้นักขับเคลื่อนนโยบายนอกจากมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานควบคุมยาสูบในพื้นที่ ยังสามารถยกระดับศักยภาพของตนเองในด้านการสื่อสารอีกด้วย