ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก พบพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนายกระดับแหล่งเรียนรู้พื้นที่ชุมชนต้นแบบช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่และบ้านปลอดบุหรี่
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับพื้นที่ดำเนินงาน อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเนินมะปราง อำเภอวังทอง และอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก พบพื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 ขึ้น ในโครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ โดยมีผู้แทนคณะทำงานจากพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายเสถียร ทองโต ผู้ประสานงานหลักสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายวันชัย ทิมชม สาธารณสุขอำเภอวังทอง คณะเจ้าหน้าที่ และ อสม. รวมทั้งสิ้น 26 คน เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานหมู่บ้านต้นแบบ 3 แห่ง อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ 1) บ้านหลุบเพ็ก หมู่ 4 ตำบลห้วยไร่ 2) บ้านโปร่งคลอง หมู่ 7 ตำบลบ้านโสก และ 3) บ้านดอนไข่ผำ หมู่ 2 ตำบลหนองขาม โดยมี นางสาวรษา รวิสานนท์ ผู้ประสานงานหลักอำเภอโรงพยาบาลคอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม. ในพื้นที่ ต้อนรับและนำเยี่ยมชมเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ 
หลังจากการศึกษาดูงานในพื้นที่ ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงาน ณ ห้องประชุมพันธุ์ทิพย์ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเกษมสุข กันชัยภูมิ สาธารณสุขอำเภอคอนสวรรค์ กล่าวต้อนรับคณะทำงานจากจังหวัดพิษณุโลก มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ผู้นำชุมชน และ อสม. เข้าร่วมจากอำเภอคอนสวรรค์ จำนวน 35 คน นำเสนอผลการดำเนินงานพื้นที่ต้นแบบเพิ่มเติมอีก 4 หมู่บ้าน และผู้แทนจากพื้นที่ 3 อำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานและจะนำองค์ความรู้การช่วยให้คนเลิกบุหรี่ และการทำบ้าน / หมู่บ้านปลอดบุหรี่ ที่ได้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของตนเองด้วย