พัฒนาศักยภาพขยายเครือข่าย อสม. ช่วยคนเลิกบุหรี่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

พัฒนาศักยภาพขยายเครือข่าย อสม. ช่วยคนเลิกบุหรี่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดโรคเสพติดยาสูบ ในโครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ ขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ อสม.ที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับยาสูบกับโรคเรื้อรัง เคล็ดลับการช่วยให้คนเลิกบุหรี่ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิธีการช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ในพื้นที่ของตัวเอง โดยมี นางสาวรษา รวิสานนท์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลคอนสวรรค์เป็นวิทยากร ในครั้งนี้มีจำนวน อสม.เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 64 คน จากพื้นที่ 6 ตำบลเข้าร่วมโครงการ