ศึกษาดูงานตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่

มูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่ (SEATCA) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ พาคณะสื่อมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสาร จากประเทศเวียดนาม และพม่า จำนวน 22 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานตลาดน้ำดำเนินสะดวกปลอดบุหรี่ โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทเรียนการดำเนินงานควบคุมยาสูบในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก มีนายสุพัฒน์ วัฒนไชย อุปนายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงราชบุรี และ นางสาวกนกพรรณ รัตนวิเวก ผู้รับผิดชอบโครงการ เล่าประสบการณ์การทำงานกว่าจะมีการประกาศนโยบายให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่ในปัจจุบันยังเห็นการสูบบุหรี่ในพื้นที่อยู่ จึงต้องติดตามให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นเขตปลอดบุหรี่เพื่อประโยชน์ของนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ

ขอบคุณสวนน้ำตาลบังเละที่อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การทำน้ำตาลสดตั้งแต่กระบวนการแรก