ท้องถิ่น ขยับ มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ

ท้องถิ่น ขยับ มาตรการควบคุมการบริโภคยาสูบ

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “นักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ” เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม ซึ่งบทเรียนจากเวทีเห็นร่วมกันว่าต้องเน้นการใช้ประโยชน์จากเทศบัญญัติ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายของท้องถิ่น รวมถึงการกำหนดบทลงโทษที่เป็นมติจากคนในชุมชน ซึ่งจะสร้างความรู้สึกร่วมและความตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตาม และจัดกิจกรรมสร้างกระแสและให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกับคนในชุมชนต่อเนื่อง

โดยเติมข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนคณะกรรมการควบคุมยาสูบระดับจังหวัด รวมถึงวางแผนเพื่อใช้โอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกในการสร้างกระแสและพัฒนางานโครงการ