“อสม. และเยาวชน นวดเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่ที่บ้านฝาย”

“อสม. และเยาวชน นวดเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่ที่บ้านฝาย”
วันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย ในโครงการ พัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ ได้จัดกิจกรรม อสม. และเยาวชน นวดเท้า ลด ละ เลิกบุหรี่ ที่บ้านฝาย ขึ้น ณ พื้นที่ ศูนย์เอนกประสงค์ บ้านฝาย หมู่ 3 ตำบลหนองขาม อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยมี อสม. นักเรียน และประชาชนที่สมัครใจเลิกบุหรี่เข้าร่วมกิจกรรม ภายในกิจกรรมมีการอบรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ การช่วยให้คนเลิกบุหรี่ และสอนวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้าช่วยเลิกบุหรี่ จากวิทยากรแพทย์แผนไทย รพ.คอนสวรรค์ เยาวชนและผู้ปกครองในพื้นที่ ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมรณรงค์ให้เกิดการลด ละ เลิกยาสูบในชุมชน