ร้านอาหารในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปลอดบุหรี่

ร้านอาหารในเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการร้านอาหาร และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินการร้านอาหารเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชปลอดบุหรี่ ระหว่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย นายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช และร้อยตรีพิชัย ชูสุวรรณ ตัวแทนผู้ประกอบกิจการร้านอาหารในเขตเทศบาล จำนวน 173 แห่ง โดยรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้
 สนับสนุนและส่งเสริมให้ร้านอาหารปลอดบุหรี่เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอื่น
 สนับสนุนให้มีการจัดสภาพแวดล้อมในร้านอาหารให้ปลอดบุหรี่
 สนับสนุนให้ร้านอาหารแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ในจุดที่เปิดเผย
 กำหนดให้มีเขตสูบบุหรี่ได้ โดยติดเครื่องหมายชัดเจนว่าเป็นเขตสูบบุหรี่ และแสดงสื่อรณรงค์ ลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 งดเข้าร่วมกิจกรรมหรือการสนับสนุนใด ๆ จากผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ