พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคที่ 2 ภาคใต้

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาคที่ 2 ภาคใต้ ยังอบอุ่น

พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำเยาวชน เดินทางมาถึงภาคใต้โดยได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน 7 จังหวัดจำนวนกว่า 37 โรงเรียน เยาวชนรวม 80 คน โดยมีการเสริมความรู้เรื่อง กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ กลยุทธ์บริษัทบุหรี่ที่เจาะตลาดกลุ่มวัยรุ่น การใช้สื่อรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่สร้างสรรค์ แล้วแปลงให้เป็นการสื่อสารในรูปแบบ Visual note นอกจากความรู้ที่ได้ยังได้ทักษะการสื่อสารไปเต็มๆ