ประวัติโดยย่อ

ประวัติโดยย่อ

 

 

 

 

 

 

 

ปรับปรุง :วันที่  4  มกราคม 2559

 

ชื่อ    ศาสตราจารย์เกียรติคุณประกิต   วาทีสาธกกิจ    เกิดวันที่  28 มีนาคม  2487
สังกัด    เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  
            ที่อยู่ เลขที่ 36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 ถนนประดิพัทธ์  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
            กรุงเทพฯ  10400 
            โทร.0-2278-1828  โทรสาร.0-2278-1830
             อีเมล์ prakit@ashthailand.or.th / prakitashthailand@hotmail.co.th
              www.ashthailand.or.th

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ                                                                   ปี พ.ศ. ที่จบ      ชื่อสถานศึกษา

ปปร.10                                                                    2550             วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้า              

-   วปอ. รุ่นที่ 39                                                           2540             วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

-   หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ                              2532             แพทยสภาสาขาอายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ

-   หนังสืออนุมัติผู้มีความรู้ความชำนาญ                              2523             แพทยสภาสาขาอายุรศาสตร์(เทียบเท่าปริญญาเอก)

-   ประกาศนียบัตร Fellow in Pulmonary Disease               2518             สหรัฐอเมริกา

-   Diplomate American Board of Internal Medicine         2516             สหรัฐอเมริกา (เทียบเท่าปริญญาเอก)

-   แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)                   2512             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการรับราชการ

     2519 – 2520            อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

      2520 – 2523            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     2523 – 2530            รองศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     2530 – 2549            ศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

     1.  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

     2.  คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ  กระทรวงสาธารณสุข

     3.  ที่ปรึกษาสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

     4.  คณะกรรมการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

 

ตำแหน่งหน้าที่อื่น ๆ และกิจกรรมที่เคยทำ

ข้าราชการการเมือง

     เม.ย. – ก.ย. 2549                 สมาชิกวุฒิสภา  กรุงเทพมหานคร

     ก.พ.2550 – ม.ค. 2551          ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสาธารณสุข  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

     2523 – 2529            หัวหน้าโครงการอบรมแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาอายุรศาสตร์

     2525 – 2529            ประธานคณะอนุกรรมการโครงการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด และแพทย์ประจำบ้าน ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     2537 – 2538            ผู้ประสานงานพัฒนาการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก และคลินิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     2526 – 2529            กรรมการบริหารหน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     2530 – 2538            หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     2539 – 2541            กรรมการประจำคณะ จากคณาจารย์ประจำ

     2539 – 2541            ประธานสภาอาจารย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     2541 – 2547            คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

     2543 – 2547            กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

 

แพทยสภา

     2525 – 2529            กรรมการในคณะอนุกรรมการกลางฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านของแพทยสภา

     2526 – 2534            กองบรรณาธิการแพทยสภาสาร

     2541 – 2547            กรรมการแพทยสภาโดยตำแหน่ง

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

     2529 – 2536            กรรมการบริหารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

     2530 – 2538            กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาอายุรศาสตร์

     2529 – 2531            เลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

     2532 – 2534            กรรมการคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ สาขาโรคระบบทางเดินหายใจ

     2522 – 2526            กรรมการสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

     2523 – 2525            เลขาธิการสมาคมแพทย์โรคทรวงอกอเมริกันแห่งประเทศไทย

     2523 – 2532            ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารวัณโรคและโรคทรวงอก

     2521 – ปัจจุบัน         กรรมการกลางสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง

     2539 – 2542            ประธานคณะทำงานจัดหาข้อเสนอมาตรการจัดตั้งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงการคลัง

           2543                 รองประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  พ.ศ...............

ประวัติที่สำคัญอื่น ๆ

กระทรวงสาธารณสุข

     2532 – 2533            ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขในการเจรจาปัญหานำเข้าบุหรี่ กับสหรัฐอเมริกา ภายใต้กฎหมายการค้า มาตรา 301 และที่ประชุมว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้า (แกตต์)

     2532 – 2536            กรรมการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

     2536 – 2543            กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบ

     2532 – 2536            กรรมการบริหาร สมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกส์

     2534 – 2539            กรรมการคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติด้านยา

     2534 – 2539            ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ยาที่เหมาะสมคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

     2534 – 2535            ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

     2536 – 2538            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ดร. อาทิตย์ อุไรรัตน์)

     2541 – 2543            กรรมการที่ปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายคำรณ ณ ลำพูน)

     2544 – พ.ค.2549     ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการจัดทำแผนควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535

     2544 – พ.ค.2549     ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์การควบคุมการบริโภคยาสูบและเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับโทษพิษภัยของบุหรี่

     2544 –พ.ค.2549        อนุกรรมการจัดทำแผนคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535

     2546 – พ.ค.2549     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ

     2546 – พ.ค.2549     อนุกรรมการพิจารณามาตรการการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบและการดำเนินการติดป้ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ

     2546 – พ.ค.2549     คณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

     2547 – พ.ค.2549     คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          2550                รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคนที่สอง  ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  พ.ศ.. ...สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  2550 – 2551            คณะที่ปรึกษาอาวุโสนายแพทย์มงคล ณ สงขลา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

  2551                        หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับการประชุมภาคีสมาชิกใหญ่กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบครั้งที่ 3

  2552                       หัวหน้าคณะผู้แทนไทยสำหรับในการดำเนินการระหว่างประเทศ ตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ  กระทรวงสาธารณสุข

  2552-2553              คณะผู้แทนไทยในการเจรจาร่างพิธีสารการควบคุมยาสูบผิดกฎหมายอนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก

  2555-2556              เลขาธิการเครือข่ายสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ( สสส.นานาชาติ)

  2554-2558              ประธานเครือข่ายโรคไม่ติดต่อ ( Thai NCD Net)

  2554 – 2558            ที่ปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและจัดทำร่างกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข

  2557 – 2558            ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน

สำนักนายกรัฐมนตรี

     2541 – 2543            คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

     2545 – ก.ค. 2547      รองประธานกรรมการคนที่สอง คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

     2546 – ก.ค. 2547      คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน

                                    - ประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วม

     2548 –  2549           ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2550                        ประธานคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     2550                        ประธานคณะกรรมการอำนวยการ แผนงานส่งเสริมชีวิตมั่นคงปลอดอบายมุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทบวงมหาวิทยาลัย

     2534 – 2538            กรรมการคณะกรรมการสอบไล่ภายนอก คณะแพทยศาสตร์รังสิต

องค์กรเอกชน

     2529 – 2539            เลขาธิการโครงการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มูลนิธิหมอชาวบ้าน

     2540 – ปัจจุบัน         เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

องค์การอนามัยโลก

     2539 –  2545           คณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่และสุขภาพองค์การอนามัยโลก

     2544 - 2546            ที่ปรึกษา Bangladesh Anti-Tobacco Alliance (BATA) ประเทศบังคลาเทศ

ผลงานทางวิชาการ

                              -  งานแต่งและเรียบเรียงตำราทั้งหมด 12 เรื่อง

                              -  งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร 35 เรื่อง

                              -  รับเชิญบรรยายวิชาการในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับบุหรี่และสุขภาพ

                                 รวมกว่า 60 ครั้ง

  • ได้รับเชิญให้เป็นผู้นิพนธ์ในหนังสือที่จัดพิมพ์โดยธนาคารโลก (พ.ศ.2546) Tobacco   

   Control Policy Strategies: Success & Setbacks หัวข้อ Tailoring Tobacco Control

Efforts to the Country; The Example of Thailand เพื่อเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศต่าง ๆ  ในการควบคุมยาสูบ

 

เกียรติประวัติและรางวัลที่เคยได้รับ

     -   เครื่องราชอิสริยาภรณ์

               2532    ประถมาภรณ์มงกุฎไทย

               2535    ประถมาภรณ์ช้างเผือก

               2538    มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)

               2543    มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (มปช.)

               2544    เหรียญจักรพรรดิมาลา

     -   เป็นผู้แทนประเทศไทย

         - การประชาพิจารณ์ที่จัดโดยสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา USTR ที่กรุงวอชิงตันดีซี พ.ศ. 2532

         - ให้การต่อกรรมาธิการวุฒิสภาและสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2533

     -   ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศจากสมาพันธ์ควบคุมการบริโภคยาสูบภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

         (Asian and Pacific Association for Tobacco Control) ในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการ

         รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

         โดยเป็นบุคคลแรกที่ได้รับรางวัลนี้ (เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2533)

     -   ได้รับรางวัลเหรียญ (Tobacco or Health) จากองค์การอนามัยโลก พ.ศ. 2535

         ในฐานะที่มีผลงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ดีเด่นของประเทศไทย

     -   ได้รับโล่เกียรติยศจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่มีผลงานในการรณรงค์

         เพื่อการไม่สูบบุหรี่เป็นอย่างดียิ่ง (เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2536)

     -   ได้รับโล่เกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่าสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ในฐานะเป็นนักสาธารณสุข

         ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาการ ประจำปี 2536 (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2536)

     -   ได้รับการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการนิตยสาร Fitness ให้เป็นบุคคลแห่งปี 2534

         ในฐานะที่ได้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างแข็งขัน

     -   ได้รับรางวัล Luther L. Terry Awards จาก American Cancer Society ซึ่งเป็นรางวัล

         ระดับโลกที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก พ.ศ. 2543 สำหรับบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการรณรงค์

         ควบคุมการสูบบุหรี่ระดับโลก ในฐานะ Outstanding Individual Leadership in Tobacco

         Control และเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ (10 สิงหาคม 2543)

     -   ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บีบราวน์ เพื่อการแพทย์และสาธารณสุขไทย ประจำปี 2544

         ในฐานะผู้ได้อุทิศตนปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยส่วนรวม

     -   ได้รับเกียรติบัตร Fellow of Royal College of Physicians of London (FRCP)

         จาก Royal College of Physicians แห่งประเทศสหราชอาณาจักร (เมื่อ 13 มิถุนายน 2544)

     -   ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากสมาคมไทย เพื่อการส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประเทศ

         ในฐานะผู้บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม และส่งเสริมความเข้าใจดีระหว่าง   ประเทศ

         กับนานาชาติ 27 ธันวาคม 2545

     -   ได้รับมอบรางวัล 2003 Award for Community Ledership จาก Rhonda Galbally
         อดีตผู้จัดการสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพวิคตอเรียที่เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
         (ตุลาคม 2546)

     -   ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2548

     -   ได้รับพระราชทานรางวัลเกียรติยศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในฐานะบุคคลดีเด่นแห่งชาติ  ระดับนโยบายด้านสุขศึกษา  พลศึกษา  และนันทนาการ  จากสมาคมสุขศึกษาพลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย ประจำปี 2551

     -   ได้รับรางวัลบลูมเบิล์กด้านการควบคุมยาสูบโลก ด้านความเป็นเลิศด้านการเตือนภัยอันตรายจากบุหรี่โดยเฉพาะฉลากคำเตือนบนซองบุหรี่จากมูลนิธิบลูมเบิรล์ก   (9 มีนาคม 2552)

     -   ได้รับพระราชทานรางวัลบุคคลดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบแก่สาธารณสุขไทย ในงาน”90 ปี การสาธารณสุขไทยเพื่อคนไทยสุขภาพดี”  (21 มีนาคม 2552 )

     -   ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเป็น”บุคคลคุณภาพแห่งปี 2012 ด้านสาธารณสุข โดยมู ลนิธิมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.),Foundation of Science and Technology Council of Thailand ( FSTI) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / Ministry of Science and Technology ( 19 ตุลาคม 2555)

     -    ได้รับรางวัล “มหิดลวรานุสรณ์ 2555” ของ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งปะเทศไทย นำระบรมราชูปถัมภ์ ( วันที่ 11 มีนาคม 2556)

     -   รับรางวัลเหรียญและโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ในการคุ้มครองสุขภาพชาวเวียดนามจากกระทรวงสาธารณสุขเวียดนาม วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ กรุงฮานอย

     -   รางวัลนักสร้างเสริมสุขภาพดีเด่นการประชุมสมาพันธุ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา  ( IUHPE ) ครั้งที่ 21 วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2556 พัทยา ประเทศไทย

     -   ได้รับปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปีการศึกษา 2557

เอกสารดาวน์โหลด