ประเด็นงดสูบบุหรี่โลกปีนี้

บุหรี่ = ยาเสพติด ประเด็นงดสูบบุหรี่โลกปีนี้

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2531-2559

คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2531-2559

ประวัติวันงดสูบบุหรี่โลก

วันงดสูบบุหรี่โลกจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม