สื่อภาคตะวันตก ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                          Press Release 

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ 

วันที่ 21 มีนาคม 2559

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

สื่อภาคตะวันตก ช่วยปกป้องเด็กจากบุหรี่

 

            มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันตก  เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ  ในวันที่  21-22 มีนาคม  2559  ณ  โรงแรม ไมด้า เดอ ซี หัวหิน ซ.ชะอำ 53 อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี

            ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดเผยว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังร่วมกันผลักดันกฎหมายบุหรี่ฉบับใหม่ ที่มีความเข้มแข็งกว่าฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยสาระสำคัญ คือมาตรการ ต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็กเข้าถึงบุหรี่ยากขึ้น  เช่น การห้ามแบ่งซองขาย ห้ามขายในสถานที่ต่าง ๆ ที่เยาวชนทำกิจกรรม ห้ามบริษัทบุหรี่โฆษณาและส่งเสริมการขายด้วยวิธีต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายนี้ เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ซึ่งหากติดบุหรี่และไม่สามารถเลิกสูบได้ แต่ละคนอายุจะสั้นลงโดยเฉลี่ย 12 ปี และป่วยหนักเป็นเวลา 2 ปีก่อนเสียชีวิต  โดยมาตรการที่สำคัญในการทำให้การสูบบุหรี่ลดลง คือ การสกัดเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรของการเสพติดบุหรี่ เพราะเมื่อเริ่มสูบและติดแล้ว มีเพียงร้อยละ 30 เท่านั้นที่สามารถเลิกได้ อีกร้อยละ 70  จะติดไปจนตลอดชีวิต  

            ดร.ศรัณญา  เบญจกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบของประชากรไทย พบว่าในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2534 – 2558) จำนวนผู้สูบบุหรี่รวมลดลงจาก 12.2 ล้านคนในปี 2534 เป็น  10.9 ล้านคนในปี 2558  โดยอัตราสูบในเพศชาย 39.9% และอัตราสูบในเพศหญิง 1.8% อย่างไรก็ตาม การสำรวจในปี พ.ศ.2558 พบว่าในภาคกลางรวมภาคตะวันตกมีผู้สูบบุหรี่ทุกประเภทรวม 2.95 ล้านคน รวมแล้วคิดเป็นค่าสูบบุหรี่ที่เสียไปเท่ากับ 19,000  ล้านบาทต่อปี

การจัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันตก เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ & ร่วมสร้าง Generation Z ไม่สูบ  ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดี ที่สื่อมวลชนในพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูลสำคัญด้านการควบคุมยาสูบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ (ร่าง)  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่ เพื่อนำไปเผยแพร่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่  รวมถึงเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ ร่วมสร้าง Generation Z ปลอดบุหรี่  เพื่อปกป้องเด็กรุ่นใหม่ไม่ให้ทดลองสูบบุหรี่  โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่นในภาคตะวันตก  กว่า 50 คน โดยมาจากจังหวัดนครปฐม  ราชบุรี  กาญจนบุรี  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี  และประจวบคีรีขันธ์

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวัลภา  แก้วศรี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 หรือ 08-6368-9488  อีเมล์ wanrapa@ashthailand.or.th