36ปี แห่งการต่อสู้และความภูมิใจ ช่วยคนไทยปอดไร้ควัน