เกาะติดวิจัยผลเสพบุหรี่ไฟฟ้า แม้ไร้ “นิโคติน” ก็กระตุ้นให้ นร.ติดบุหรี่ธรรมดา

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

                                                                                                                             

Press Release 

ศูนย์ข่าว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

วันที่ 23  พฤศจิกายน 2560

วันที่ข่าวตีพิมพ์ : สามารถเผยแพร่ได้ทันที

 

 

เกาะติดวิจัยผลเสพบุหรี่ไฟฟ้า

แม้ไร้ “นิโคตินก็กระตุ้นให้ นร.ติดบุหรี่ธรรมดา

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เปิดรายงานการวิจัยชิ้นที่ 11  ซึ่งพบว่า  นักเรียนมัธยมที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า  มีอัตราการริเริ่มสูบบุหรี่ซิกาแรตคิดเป็น 2.12  เท่า  และกลายเป็นผู้สูบบุหรี่ซิกาแรตทุกวัน 1.79  เท่า  ของนักเรียนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ไฟฟ้า

            รายงานวิจัยดังกล่าวโดย ดร.เดวิด  แฮมมอนด์  และคณะ  จากคณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู  รัฐออนตาริโอ  แคนาดา  ตีพิมพ์ในวารสาร CMAJ. 2017 October 30;189:1328 (Canadian Medical Association Journal) ฉบับเดือนตุลาคม 2560  ทำการศึกษานักเรียนระดับมัธยมปลาย  44,163  คน ในรัฐออนตาริโอ  และ                    รัฐแอลเบอร์ตา ถึงความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับการสูบบุหรี่ซิกาแรต  โดยการติดตามเป็นเวลาหนึ่งปี  ในเด็กนักเรียน 19,130  คน  พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจะกลายเป็นคนติดสูบบุหรี่ซิกาแรตเป็นประจำ ในการทดลองนี้ คณะผู้วิจัยสรุปว่า  หากนักเรียนมีโอกาสเริ่มต้นด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้า จะผลักดันให้เด็กมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ซิกาแรตได้อย่างง่ายดาย ในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่ติดตามผลคือเสพภายในหนึ่งปี ซึ่งชี้ให้เห็นชัดการสูบบุหรี่ไฟฟ้า นำไปสู่การเสพติดบุหรี่ซิกาแรต ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่นำไปสู่การสูบบุหรี่ซิกาแรต ยังมีการจับตาเพื่อทำการศึกษาวิจัยต่อไป

            ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า  ประเด็นที่น่าสนใจของรายงานดังกล่าวคือ บุหรี่ไฟฟ้าที่จำหน่ายอย่างถูกกฎหมายในแคนาดา  ต้องไม่มีนิโคตินผสมอยู่ด้วย  แสดงให้เห็นว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้านำไปสู่การสูบบุหรี่ธรรมดานั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดที่มีนิโคตินเป็นส่วนผสมอยู่ด้วย ที่ผ่านมามีนักวิชาการอธิบายว่า  พฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า  เป็นพฤติกรรมเดียวกันกับการสูบบุหรี่ธรรมดา คือมีการสูดไอหรือควันเข้าสู่ปอด  เป็นผลให้การเปลี่ยนจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นการสูบบุหรี่ธรรมดาจึงกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น  ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องการสูบบุหรี่ไฟฟ้าในวัยรุ่น  เป็นสื่อนำไปสู่การเสพติดบุหรี่ธรรมดา  เป็นความกังวลที่ประเทศจำนวนมากไม่ยินยอมให้เปิดขายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเสรี  โดยในอาเซียนนอกจากไทยแล้ว  สิงคโปร์  กัมพูชา และบรูไน  ก็ยังห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าเช่นกัน

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 0-2278-1828