โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ วันที่ 8 มีนาคม 2559

วันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางอารีย์ ชูกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ของ อสม. 1 คน ช่วยให้คนเลิกบุหรี่อย่างน้อย 1 คน รอบเช้า เป็นอสม. จาก ต.หนองเต็ง ต.เมืองไผ่ ต.กันทรารมย์ และต.ชุมแสง จำนวน 65 คน รอบบ่าย เป็น อสม. จาก ต.หนองเต็ง ต.สองชั้น ต.ศรีภูมิ  และ ต.บ้านปรือ จำนวน 61 คน อสม.แต่ละท่านได้ร่วมกันบอกเล่าประสบการณ์การช่วยเหลือ วิธีการติดตามช่วยให้คนเลิกบุหรี่ มีทั้งทุกข์และสุข แต่ที่ได้รับแน่นอนคือความอดทน