โครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ 6 มีนาคม 2559

วันที่ 6 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระสัง จ.บุรีรัมย์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในโครงการพัฒนาสมรรถนะและขยายเครือข่าย อสม. เพื่อทำบ้านในชุมชนให้ปลอดบุหรี่ ดำเนินการจัดถอดบทเรียนรายอำเภอครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.กรองจิต   วาทีสาธกกิจ และนางอารีย์ ชูกลาง เป็นผู้ดำเนินรายการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานช่วยให้คนเลิกบุหรี่ของ อสม. 1 คน ช่วยให้คนเลิกบุหรี่อย่างน้อย 1 คน รอบเช้า เป็นอสม. จาก ต.ลำดวน และ ต.กระสัง จำนวน 56 คน รอบบ่าย เป็น อสม. จาก ต.สูงเนิน และ ต.ห้วยสำราญ จำนวน 63 คน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสาธารณสุขอำเภอกระสัง นายบุญเลิศ  ยอดสะเทิ้น ร่วมถ่ายรูปหมู่ในครั้งนี้ด้วย