ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นี้