พัฒนาศักยภาพเครือข่าย - ขยายข่าวให้มีพลัง

มูลนิธิฯ จัดกิจกรรม "อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย : ขยายข่าวให้มีพลัง" ให้กับภาคีเครือข่ายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายครูเพือโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ และสำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 35 ท่าน ณ โรงแรมรามาการ์เด้น วันที่ 22-23 เม.ย.56 ที่ผ่านมา