ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 27 - 34

 

 

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมอบรม

การพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ รุ่นที่ 27 - 34

.........................................

 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบ จะจัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนระดับอำเภอ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้เพิ่มศักยภาพในการช่วยให้คนเลิกบุหรี่และถ่ายทอดความรู้ให้กับทีมงานในชุมชนได้  

1. ผู้เข้าร่วมอบรม

เป็นบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่อยู่ในโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายลงสู่ชุมชนระดับอำเภอ ของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  ปี พศ. 2555-2557  จำนวน  7  รุ่น  รุ่นละ 30 คน

2. การลงทะเบียน

2.1  ผู้เข้าร่วมอบรม ต้องลงทะเบียนเฉพาะในเขตจังหวัดที่กำหนดดังระบุไว้ในใบตอบรับเท่านั้น

2.2  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จะจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักตามอัตราที่กำหนดให้เท่านั้น ส่วนต่างที่เกิดขึ้นผู้สมัครต้องเบิกจากต้นสังกัด

ิชี รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ธนาคารมใบตอบรัส่ง FAX ใบตอบรับการเข้าร่วมอบรม ที่โทรสารหมายเลข 02 -278 – 1830

3. วันที่อบรม

       จังหวัดสิงห์บุรี วันที่  16-17 มิถุนายน 2557

         จังหวัดเชียงใหม่  วันที่  19 - 20 มิถุนายน 2557

         จังหวัดชัยภูมิ  วันที่  23-24 มิถุนายน , 26-27 มิถุนายน  และ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม  2557

         จังหวัด บุรีรัมย์  วันที่  3-4 กรกฎาคม . และ  7-8 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ:     CNEU  

4. สถานที่จัดอบรม ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสิงห์บุรี

5. การตอบรับเข้าร่วมอบรม

                ผู้เข้าร่วมอบรมต้องตอบรับการเข้าร่วมอบรมโดยกรอกรายละเอียดตามใบตอบรับการเข้าอบรม  เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม และส่ง FAX. กลับมูลนิธิรณรงค์ฯ ภายใน วันที่  2  มิถุนายน  2557  ทั้งนี้จะปิดรับสมัครเมื่อจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่ระบุไว้ ถึงแม้ว่าจะยังไม่สิ้นสุดวันรับสมัครก็ตาม หากมีผู้สมัครเกินจำนวน มูลนิธิรณรงค์ฯ ขอใช้สิทธิให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เกิน 2 คน ต่อองค์กร

5. ผู้ผ่านการอบรมครบตามกำหนดการ จะได้รับวุฒิบัตร จาก มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

6. หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณอุลัยลักษณ์    โทร. 02 - 278 – 1828 - 9 /  089-678-0775